Alpha-Fetoprotein Promotes Growth Activity of Three Bone Marrow Hematopoietic Stem Cell Subpopulations Ex Vivo


Rybakova T.M , Fomychova E.V , Dubeshko S.Yu , Belyaev N.N , Bogdanov A.Yu* *,

0